ALGEMENE VOORWAARDEN​

Algemene dienstverlenings-leverings-en betalingsvoorwaarden
van
De Bamboelijn B.V.
statutair gevestigd te Lansingerland en kantoorhoudende te Berkel en Rodenrijs
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Lansingerland op 24 november 2022 onder nummer 88069907


ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten die worden verstrekt door c.q. gesloten met c.q. worden gegeven aan De Bamboelijn B.V., hierna te noemen “Bamboelijn” of “wij/ons”. Met ”wederpartij” of “klant” wordt hierna bedoeld de persoon, het bedrijf of de firma en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die een offerte, een orderbevestiging of producten of (advies)diensten ontvangt van Bamboelijn, of die op enigerlei wijze in contact staat met ons in verband met een mogelijke dienst, aankoop of levering door of met tussenkomst van Bamboelijn of in verband met levering van een dienst, aankoop of goederenlevering die reeds door of door tussenkomst van ons heeft plaatsgevonden. Indien Bamboelijn niet voor zichzelf met de klant handelt, doch een bemiddelingsovereenkomst met de klant sluit of als Bamboelijn als handelsagent voor de fabrikant optreedt, waarbij wij op naam en voor rekening van de fabrikant handelen, dan zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

2. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten met Bamboelijn zijn uitsluitend deze algemene verkoop-dienstverlenings- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van de klant/wederpartij op met Bamboelijn gesloten overeenkomsten en door laatstgenoemde ontvangen opdrachten wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen. Bij eventuele strijdigheid van deze algemene voorwaarden met door Bamboelijn gesloten schriftelijke overeenkomsten of aan ons gegeven en door ons schriftelijk bevestigde schriftelijke opdrachten prevaleren de schriftelijke overeenkomsten en door Bamboelijn schriftelijk aanvaarde opdrachten.

AANBIEDINGEN

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Monsters geven een indicatie van de doorsneekwaliteit van het materiaal. Bamboelijn maakt een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van eventuele (maat-kleur-constructie-en kwaliteits)verschillen van beperkte aard tussen een monster en de uiteindelijk door of via Bamboelijn geleverde (natuur)producten. Dienaangaande wordt elke aansprakelijkheid van Bamboelijn uitgesloten. Deze verschillen vormen voor de wederpartij geen grond om nakoming van de overeenkomst te vorderen en/of de overeenkomst te ontbinden wegens niet nakoming aan onze zijde.

3. Prijs-en constructiewijzigingen worden door ons voorbehouden.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk geprotesteerd heeft. Indien geen bezwaar is gemaakt binnen de genoemde termijn is de wederpartij gebonden aan de inhoud van de overeenkomst. Door de klant gewenste wijzigingen in de overeenkomst zijn uitsluitend mogelijk tot de datum waarop de producten in productie gaan en louter indien Bamboelijn oordeelt dat wijziging nog mogelijk is. Specificaties in catalogi, brochures, prijslijsten e.d., evenals mondeling gegeven informatie over afmetingen, gewicht en andere specifieke eigenschappen van de producten, zijn uitsluitend bindend voor Bamboelijn indien deze expliciet in de orderbevestiging staan vermeld. Eventuele hulp in de vorm van technisch advies en berekening van materiaalverbruik moet uitsluitend als service van Bamboelijn worden beschouwd, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens het recht van reclame binnen 3 werkdagen.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij — uitsluitend te onzer beoordeling — voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De wederpartij zal toestaan dat wij zo nodig informatie betreffende de wederpartij opvragen.

5. Bamboelijn is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren en producten, waaronder halffabricaten, door een derde te laten bewerken, echter onverminderd de rechten en plichten van Bamboelijn uit deze overeenkomst jegens de klant of wederpartij.

ANNULERING

1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt in ieder geval 25% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht om naar ons inzicht volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen, inclusief gederfde winst. De wederpartij is voorts gehouden ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. Speciaal bestelde materialen en op maat gemaakte materialen, kunnen niet geannuleerd worden.

LEVERING

1. Vanaf het moment van levering zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen, indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en tot een plek aan de openbare weg die zo dicht mogelijk bij het afleveradres ligt.
Indien de klant de producten niet in ontvangst wenst te nemen op de afgesproken plaats en tijd, is Bamboelijn gerechtigd om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden en schadevergoeding van de klant te vorderen, ook indien de producten niet door de klant zelf in ontvangst dienden te worden genomen. Bamboelijn heeft dezelfde hiervoor beschreven rechten indien afroep van een bestelling niet plaatsvindt binnen de afgesproken termijn/volgens de specificaties zoals vermeld in de orderbevestiging of de overeenkomst.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.

3. Slechts de door Bamboelijn in de orderbevestiging of overeenkomst opgegeven levertijd is van toepassing, niet de door de klant gewenste levertijd. Een eventuele overschrijding van de door Bamboelijn opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding, in welke vorm en op welke grond dan ook. Elke aansprakelijkheid van ons voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, met uitzondering van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Bamboelijn. Levertijden zijn altijd indicatief en nimmer als fatale (verzuim)termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Slechts wanneer uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij overschrijding van de termijn. Ook is de wederpartij bij overschrijding van de overeengekomen levertijd niet gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert de wederpartij niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is Bamboelijn gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten en voor risico van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond na de levering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze centraal uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en worden reclames dienaangaande niet meer door Bamboelijn in behandeling genomen. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Bamboelijn, bij gebreke waarvan Bamboelijn niet aansprakelijk kan worden gehouden voor deze schades.

6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

7. Tenzij anders overeengekomen, zijn wij niet gehouden ervoor zorg te dragen, dat wij ten aanzien van eerdere bestellingen desgewenst kunnen naleveren.

8. Geleverde goederen worden door ons niet omgeruild of retour gehaald.

9. Aanbiedingspartijen en/of goederen in aangebroken/beschadigde verpakkingen kunnen evenmin geruild of geretourneerd worden.

BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE LEVERING VAN HOUTEN VLOEREN

1. Aangezien de kwaliteit van de vloer in hoge mate afhankelijk is van het op juiste wijze leggen en/of bewerken van de vloer, geven wij geen garantie op de vloer indien deze werkzaamheden door de wederpartij en/of door de wederpartij/klant ingeschakelde derden worden uitgevoerd.

2. De garantie op vloeren vervalt evenzeer, indien blijkt dat de vloer op enig moment is blootgesteld aan een te hoge (70 procent of meer) en/of te lage (40 procent of minder) luchtvochtigheid.

3. Bamboelijn garandeert de houten vloeren alleen conform de garantie die wordt afgegeven door de fabrikant of deelbewerker.

BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE LEVERING VAN GEVELBEKLEDING

1. Aangezien de kwaliteit van de gevelbekleding in hoge mate afhankelijk is van het op juiste wijze monteren en/of bewerken van de materialen, geven wij geen garantie op de gevelbekleding indien de werkzaamheden niet conform de verwerkingsvoorschriften van Bamboelijn/de fabrikant door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden worden uitgevoerd.

2. Bamboelijn garandeert de gevelbekleding alleen conform de garantie die wordt afgegeven door de fabrikant.

TRANSPORT

1. Transportkosten komen voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders zijn overeengekomen.
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de daaraan verbonden meerkosten te zullen dragen.

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats en exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, vermeld in Euro waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs tot het moment van levering dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake
bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

OVERMACHT

1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ons of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ons, export- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ons, dan wel in de middelen van ververoer derden, het opleggen van heffingen of andere (belemmerende) overheidsmaatregelen (al dan niet als gevolg van een epidemie of pandemie), die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk of verlening van een dienst, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter eigen beoordeling, om óf de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk of dienst te annuleren óf deze op te schorten, respectievelijk te ontbinden.

2. Wij zijn verplicht de wederpartij tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk delen wij tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan delen wij tevens mede, indien mogelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door de wederpartij aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat wij een dergelijke mededeling hebben gedaan en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren, heeft de wederpartij de keuze om:
− hetzij akkoord te gaan met levering, nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor ons heeft opgehouden te bestaan;
− de overeenkomst ten ontbinden zonder echter dat de wederpartij van ons een schadevergoeding kan vorderen. De wederpartij is gehouden om deze keuze aan ons kenbaar te maken binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van ons, waarin wij ons beroepen op overmacht. Indien de wederpartij niet reageert op de door ons gezonden mededeling van overmacht, wordt de wederpartij geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmachtssituatie is geëindigd.

(PRODUCT)AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Bamboelijn beperkt zich uitsluitend tot letselschade of materiële schade waarvan kan worden bewezen dat deze door het geleverde product of dienst is veroorzaakt.

2. Bamboelijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade ook die veroorzaakt is door onjuist of oneigenlijk gebruik van het product of dienst. Hetzelfde geldt indien het product wordt gebruikt op een onderlaag of wordt blootgesteld aan invloeden waar het product niet op is berekend. Bamboelijn is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ontoereikende of ondoelmatige opslag.

3. Indien niet anders is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Bamboelijn met betrekking tot materiële schade beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de daarvoor door Bamboelijn gesloten verzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van Bamboelijn omvat in geen enkel geval productieverlies, gederfde inkomsten/winst of vergelijkbare indirecte verliezen bij de klant.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Bamboelijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht zoals beschreven in het bovenstaande artikel;
b. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld;
c. nalatigheden van de wederpartij in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en/ of chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf zoals hout aantastende schimmels, hout aantastende ongedierte en dergelijke;
e. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. te hoge (70 procent of meer) of te lage (40 procent of minder) luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/ of geleverd.
g. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht en weersinvloeden;
Indien een derde een van partijen aansprakelijk stelt en schadevergoeding eist, welke is terug te voeren op een tussen Bamboelijn en de wederpartij gesloten overeenkomst, is deze partij verplicht de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons — rechtstreeks — binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Indien de zaken worden afgeleverd met een vrachtbrief, dan dient de klant eventuele gebreken direct op de vrachtbrief aan te laten tekenen.

2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht van reclame.
Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de oorspronkelijk overeengekomen prestatie te leveren.
Bamboelijn aanvaardt geen reclame indien de geleverde producten zijn aangepast of bewerkt, niet meer in dezelfde staat als bij levering verkeren, blootgesteld zijn geweest aan weersinvloeden of indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan in de productbeschrijving van Bamboelijn of de fabrikant staat vermeld. Hetzelfde geldt indien er verliezen ontstaan ten gevolge van het feit
dat de producten niet met de vereiste zorgvuldigheid worden behandeld, na voor transport te zijn opgeladen.

3. Indien een reclamatie door Bamboelijn gegrond mocht worden bevonden, kan Bamboelijn naar eigen vrije keuze het gebrek herstellen of het product vervangen door een product zonder gebreken. De aansprakelijkheid van Bamboelijn bij reclames is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het product of dienst. Bamboelijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, waaronder begrepen onder meer gederfde inkomsten en omzet, verliezen, verminderde of stilgelegde productie en de onmogelijkheid om het product te gebruiken, die eventueel kunnen ontstaan bij de klant of bij derden.

4. De klant is verplicht om Bamboelijn in de gelegenheid te stellen de vervanging/reparatie zo snel mogelijk uit te voeren, uiterlijk binnen zes maanden na acceptatie van de reclamatie, bij gebreke waarvan de vervangings/reparatieplicht van Bamboelijn vervalt.

5. Een klacht of reclamatie geeft de klant niet het recht om een contractueel overeengekomen prestatie, waaronder de betaling, niet te verrichten. Vervangen producten zijn eigendom van Bamboelijn.

6. De klant kan geen garanties ontlenen aan brochures of andere bronnen, waaronder begrepen informatie die afkomstig is van personeel van Bamboelijn met betrekking tot de gebruikseigenschappen van een product in een concrete situatie. De klant kan Bamboelijn daarvoor evenmin aansprakelijk stellen.

GARANTIE

1. Bamboelijn conformeert zich aan wettelijke garantieverplichtingen, alsmede aan de garantieverplichtingen van de fabrikant van het product. Beroepen van de klant op garantie zal Bamboelijn doorgeleiden naar de fabrikant en Bamboelijn zal garantieclaims uitsluitend honoreren indien de fabrikant het beroep op garantie honoreert.

2. Geen recht op garantie bestaat indien de koper de voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van onder andere de behandeling en opslag van het product niet correct heeft opgevolgd of het product anderszins aan onnodige risico’s bloot heeft gesteld.

3. Indien de wederpartij of klant recht heeft op (verzekerde) projectgarantie en Bamboelijn is participant onder deze (verzekerde) projectgarantie, dan conformeert Bamboelijn zich bij beroepen van de klant/wederpartij op projectgarantie aan de verplichtingen die voor Bamboelijn onder de projectgarantie jegens de klant/wederpartij zijn vastgelegd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment waarop al onze verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten volledig, krachtens overeenkomst(en) en/of uit welke hoofde dan ook, door de wederpartij zijn betaald. Levering vindt steeds plaats onder de opschortende voorwaarde van algehele betaling. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, overlijden of liquidatie van de wederpartij, zijn wij gerechtigd de order, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te annuleren en het geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

RETENTIERECHT

1. Bamboelijn kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Bamboelijn heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Bamboelijn.
Bamboelijn is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

FACTURERING EN BETALING

1. Bij bestellingen op maat, alsmede bestellingen die niet uit voorraad zijn, vragen wij een aanbetaling. De hoogte van de aanbetaling wordt door Bamboelijn bepaald.

2. Betaling van geleverde producten dient plaats te vinden op de in de opdrachtbevestiging of overeenkomst bepaalde wijze en binnen de overeengekomen betaaltermijn en bij gebreke daarvan bij levering. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is Bamboelijn gerechtigd om de wettelijke (handelstransactie) rente bij de klant in rekening te brengen die in overeenstemming is met de Nederlandse wetgeving met betrekking tot rente op achterstallige betalingen. Het aankoopbedrag wordt opeisbaar op de overeengekomen uiterste
betaaldatum/factuurvervaldatum, ook indien omstandigheden bij de koper ertoe leiden dat levering niet op het juiste tijdstip kan plaatsvinden.
Bij niet tijdige betaling is Bamboelijn jegens de klant gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de WIK/BIK, onverminderd het recht van Bamboelijn jegens de klant op vergoeding van mogelijk te maken gerechtelijke kosten.

3. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten of zulks schriftelijk is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan de betaling op te schorten. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten of zulks schriftelijk is overeengekomen, is de klant ook niet gerechtigd tot schuldverrekening, compensatie en saldering.

4. Indien er bij Bamboelijn onzekerheid bestaat over de financiële gegoedheid van de klant, kan Bamboelijn het stellen van voldoende zekerheid of vooruitbetaling van de klant verlangen, alvorens de producten bij de klant af te leveren. Indien de klant zich niet houdt aan de vastgestelde betalingsvoorwaarden, of indien de klant insolvent (failliet, surseance van betaling of WSNP) raakt, of indien de klant niet kredietwaardig lijkt te zijn, heeft Bamboelijn het recht om alle onbetaalde/uitstaande vorderingen onmiddellijk en geheel opeisbaar te stellen, ongeacht de eerder overeengekomen betalingstermijnen. Bamboelijn is in geval van wanbetaling door de klant voorts gerechtigd om zonder uitstel de voorwaarden te wijzigen van alle reeds bevestigde, maar nog niet voltooide opdrachten die in productie zijn, of die reeds
gereed zijn voor levering. De klant is verplicht Bamboelijn volledig te compenseren voor eventuele schade in de vorm van kosten en/of gederfde winsten, die het gevolg zijn van het feit dat de producten niet kunnen worden geleverd. Alle leveringen van Bamboelijn geschieden onder het voorbehoud van algehele voldoening van de koopprijs, eventueel vermeerderd met rente en (buiten)gerechtelijke kosten. De eigendom op de door Bamboelijn verkochte producten rust derhalve bij Bamboelijn totdat het aankoopbedrag inclusief eventuele rente en kosten door de klant is betaald.

5. Bamboelijn is gerechtigd de facturering aan de klant te late uitvoeren door en op naam van een aan Bamboelijn gelieerde onderneming.

OCTROOI- EN MODEL/MERKENRECHTELIJKE BESCHERMING

1. De door Bamboelijn aan de klant aangeboden producten zijn model- en merkenrechtelijk beschermd. Het risico dat het door de klant beschreven en/of bestelde materiaal wordt gebruikt in strijd met octrooirechtelijke of model/merkenrechtelijke bepalingen of andere industriële beschermingsrechten, ligt bij de klant.

2. Indien er door schending van deze rechten kosten en/of schades voor Bamboelijn ontstaan, is de klant jegens Bamboelijn tot vergoeding van die kosten/schades gehouden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de volgende Nederlandse wetgeving bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens rechtsgebied Bamboelijn haar statutaire zetel heeft.

De Bamboelijn B.V.